Innledning:

Dette kjøpet erregulert avde nedenstående standardsalgsbetingelserforforbrukerkjøpavvarerover Internett. Forbrukerkjøp over internettreguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettlovenog ehandelsloven,og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Loveneertilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikterforhandelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbruker til synetsveileder.

Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å
melde krav
10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellomopplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran,så fremt det ikke strider mot u fra vikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er Trondheim International Trading AS - Klæbu Sjokoladefabrikk, Vikingvegen 7a, [email protected], 40659257, orgnr 922424985, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totaleprisen kjøper skal betale.Denne priseninkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om,skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen erbindende forbegge parter når kjøperen harsendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blirsendtfra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vedbetalingmed faktura, blirfakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6] Levering
Levering erskjedd når kjøperen, eller hansrepresentant, har overtatttingen. Hvisikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen,skal selgeren levere varen til kjøperuten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.Varenskal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom
fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
• Vedkjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) ermottatt.
• Selges et abonnement, ellerinnebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse ermottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen ettersiste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selgerikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema.

Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår,tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve ellerteste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kankjøperenbli ansvarlig foreventuellredusert verdipåvaren.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheterog frist for å meldekrav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den forsent i henhold til avtalen mellom partene, ogdetteikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Vedkravommisligholdsbeføyelser børmeldingen
av bevishensyn være skriftlig (for eksempele-post).

• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring somselgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre enså storulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bortinnen rimelig tid, kan kjøperlikevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lengemed å fremme kravet.

• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen,kan kjøper enheve kjøpet.

Kjøper kan i midlertid heve kjøpet umiddelbarth vis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende forinngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite omleveringen.

• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning forlidttap somfølge av forsinkelsen.Dette gjelderimidlertid ikkedersom selgeren godtgjør atforsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis detforeligger enmangel ved varenmå kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2mnd. Fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
av den erment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes
kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
• Rettingeller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to av hjelpsforsøk for samme mangel.
• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarertil forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunnertalerfor det, kan prisavslaget istedetsetteslikmangelens betydning for kjøperen.

• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgereni henholdtilreglene iforbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevetsamt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og etrimelig gebyr ved uavhentede varer.
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom detforeligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, blisendttil inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti

Garantisom gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperenrettigheteritillegg tilde kjøperenallerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærerdermedingenbegrensningeri kjøperensrett tilreklamasjon og krav ved forsinkelse ellermangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysningererselger.Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, itrådmed personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningersomer nødvendig for atselgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for atselgerskal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemtetilfelle.

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.